Algemene voorwaarden

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (verder: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Wijnabonnementen.com: de gebruiker van de Voorwaarden; Consument: de wederpartij van Wijnabonnementen.com in wiens opdracht en/of voor wiens rekening producten worden geleverd; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Wijnabonnementen.com en de Consument. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst van Wijnabonnementen.com, met uitsluiting van eventueel door de Consument gehanteerde algemene voorwaarden.

2.2 De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op door Wijnabonnementen.com ingeschakeld personeel, ingeschakelde tussenpersonen of andere derden en op personeel, tussenpersonen of andere derden waarvan de Consument zich bedient.

2.3 Het vragen van een offerte, het doen van een bestelling en/of het accepteren van een aanbieding houdt in dat de Consument de toepasselijkheid van de Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in de Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

2.5 Naarmate wij ons dienst verder ontwikkelen kan het zijn dat wij onze algemene voorwaarden aanpassen. Mochten wij de voorwaarden aanpassen dan zullen wij je altijd netjes informeren via onze website of inspiratiemails.

Artikel 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Wijnabonnementen.com de Overeenkomst aan de Consument schriftelijk bevestigt.

3.2 Wijnabonnementen.com is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren of aan de uitvoering van bestellingen/opdrachten nadere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 AANBIEDINGEN

4.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4.2 Wijnabonnementen.com kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Wijnabonnementen.com niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 PRIJZEN; BETALINGEN

5.1 De op de website van Wijnabonnementen.com vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen worden vermeld onder het voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

5.2 Betaling dient te geschieden vóór de levering. Bij gebreke van tijdige betaling is Wijnabonnementen.com gerechtigd de levering (en de daarmee verband houdende leveringen/overeenkomsten) op te schorten.

Artikel 6 LEVERING

6.1 Je Ultieme Wijnbeleving box wordt elke 3 maanden geleverd. De boxen worden op een dinsdag of woensdag verstuurd, zodat je de box voor het weekend in huis hebt. De box wordt bezorgd met PostNL of indien het afleveradres binnen de regio valt door de bezorgservice van Wijnabonnementen.com zelf. De bestelling wordt alleen bij de ontvanger afgeleverd. Wijnabonnementen.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van de vervoersovereenkomst met de vervoerder die door Wijnabonnementen.com is ingeschakeld.

6.2 Indien de Consument de levering weigert of nalatig is met de afnamen daarvan, worden de voor de Consument bestemde producten opgeslagen voor rekening en risico van de Consument totdat de Consument de verplichtingen voorvloeiende uit de Overeenkomst is nagekomen. De kosten verbonden aan de opslag komen volledig voor rekening van de Consument.

6.3 Wijnabonnementen.com levert geen alcoholische producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Bij aflevering van de bestelling, vraagt de bezorger om legitimatie, volgens de Alcoholwet (ingangsdatum 1-7-2021). 

6.4 Ben je niet tevreden over je box? Dan kan je de bestelling veertien dagen na ontvangst annuleren en op eigen kosten retour sturen. Stuur ons hierover een mail via info@wijnabonnementen.com. Indien je de box of de flessen wijn op zodanige wijze hanteert dat deze in waarde verminderen dan ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van dit handelen. De box dient in de originele verpakking en conform onze instructies teruggestuurd te worden. Jij bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan de box tijdens het terugzenden. Uiterlijk binnen veertien dagen nadat wij de box hebben ontvangen, betalen wij jij de volledige kosten terug via dezelfde betaalmethode die je hebt gebruikt om de bestelling te plaatsen. 

Artikel 7 GARANTIE

7.1 Wijnabonnementen.com staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. De garantie geldt gedurende een periode van twee weken na levering. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na levering aan Wijnabonnementen te worden gemeld.

7.2 Indien een product een gebrek vertoont, zal Wijnabonnementen.com – naar haar keuze – zorgdragen voor vervanging van het geleverde product danwel zal de overeenkomst worden ontbonden.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Het eigendom van het door Wijnabonnementen.com geleverde product gaat eerst over op de Consument nadat de Consument volledig heeft voldaan aan al hetgeen de Consument uit hoofde van de daarop betrekking hebbende Overeenkomst aan Wijnabonnementen.com is verschuldigd.
8.2 Het is de Consument niet toegestaan de door Wijnabonnementen.com geleverde producten te verkopen, door te leveren, te vervreemden, te bezwaren en/of te gebruiken zolang het eigendom op de Consument niet is overgegaan.

Artikel 9 RECLAMES

9.1 De Consument dient het product op het moment van levering of zo spoedig daarna te onderzoeken. Eventuele zichtbare gebreken dient de Consument binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan Wijnabonnementen.com te melden met retourzending van het gebrekkige product.

Artikel 10 BETALING

10.1 De door Wijnabonnementen.com te leveren producten dienen vooruit te worden betaald, tenzij anders aangegeven. Wijnabonnementen.com levert de producten uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de betaling.

Artikel 11 VRIJWARING

11.1 De Consument vrijwaart Wijnabonnementen.com voor aanspraken van derden verband houdende met of ten gevolge van de levering van producten door Wijnabonnementen.com en/of door haar verstrekte adviezen.

11.2 Wordt Wijnabonnementen.com door derden aangesproken, dan is de Consument gehouden Wijnabonnementen.com zowel in- als buitenrechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Consument in dat geval mag worden verwacht. Neemt de Consument geen adequate maatregelen, dan is Wijnabonnementen.com gerechtigd daartoe zelf over te gaan. De daaraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de Consument.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De aansprakelijkheid van Wijnabonnementen.com voor door haar geleverde zaken is beperkt tot de hiervoor sub 7 genoemde garanties.

12.2 Wijnabonnementen.com is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen ondermeer gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3 Indien Wijnabonnementen.com aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 13 OVERMACHT

13.1 In geval van overmacht is Wijnabonnementen.com gerechtigd – naar haar keuze – de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden door dit (schriftelijk) mee te delen aan de Consument, zonder dat Wijnabonnementen.com gehouden is tot enige vergoeding van schade.

13.2 Onder overmacht wordt ondermeer verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wijnabonnementen.com geen invloed kan uitoefenen maar waardoor Wijnabonnementen.com niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt eveneens verstaan werkstakingen bij derden.

13.3 Wijnabonnementen.com kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten tot een periode van maximaal twee (2) maanden. Na afloop van die termijn is Wijnabonnementen.com gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Wijnabonnementen.com gehouden is tot enige vergoeding van schade.

Artikel 14 INTELECTUEEL EIGENDOM

14.1 De website van Wijnabonnementen.com met alle daarin/daarop voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid (alles in de ruimste zin bedoeld) zijn auteursrechterlijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming van Wijnabonnementen.com vereist.

14.2 Voorzover Wijnabonnementen.com op haar internetsite verwijst naar andere sites, zijn die verwijzingen slechts informatief. Wijnabonnementen.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die internetsites.

Artikel 15 DIVERSE

15.1 Indien een bepaling van de Voorwaarden in strijd mocht zijn met de wettelijke voorschriften, zal uitsluitend de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze bepaling worden vervangen door een door Wijnabonnementen.com vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

15.2 Wijnabonnementen.com is gerechtigd haar Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Na publicatie van de (nieuwe) Voorwaarden zullen deze (nieuwe) Voorwaarden integraal van toepassing zijn.

15.3 Herroeppingsrecht. Ben je niet tevreden over de wijnbox? Dan kan je de box veertien dagen na ontvangst de bestelling annuleren. Stuur hiervoor een bericht aan info@wijnabonnementen.com 

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op alle overeenkomsten van Wijnabonnementen.com is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2 Geschillen dienen te worden beslist door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Wijnabonnementen.com. Wijnabonnementen.com en de Consument zijn ten opzichte van elkaar gehouden eventuele geschillen te trachten in onderling overleg – eventueel onder begeleiding van een professionele mediator – op te lossen.

Wijnabonnementen.com is een onderdeel van:

Sylvia Peek | Events

Geerweg 65
2461 TT Ter Aar
BTW: NL001291614B27
KVK: 667 68098
IBAN: NL74 RBRB 0941 7108 82